Miro Luk
Barvy do tiskárny
Barvy do tiskárny - Epson, Canon, Brother, HP
Košík0 Kč
Přihlásit sePřihlásit se
Přihlášení uživatelů
Login
Heslo
Barvy do tiskárny > Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád

1. Vymezení pojmů

Prodávající - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Je to provozovatel internetového obchodu www.profi-naplne.cz, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. Osobní informace o kupujícím získává na základě výslovného souhlasu a za jasným účelem. Více informací o ochraně osobních údajů naleznete v samostatném dokumentu nazvaném „Ochrana osobních údajů“.

Kupující/spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy objednává či nakupuje u prodávajícího sortiment nabízený v jeho internetovém obchodě a nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující/nikoli spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupní smlouva - objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

2. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

Uzavřením kupní smlouvy - učiněním objednávky kupující (zákazník) stvrzuje, že se seznámil s tímto Obchodními podmínkami a Reklamačním řádem v jejich plném znění a že s nimi souhlasí. Obchodní podmínky a Reklamační řád tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy a jsou trvale zveřejněny na www stránkách našeho internetového obchodu.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.

3. Objednávka

Možnosti podání objednávky:

 • využitím on-line formuláře na stránkách internetového obchodu v nákupním košíku
 • e-mailem - objednávku můžete poslat na e-mailovou adresu info@profi-naplne.cz  

U on-line objednávky je nutné vyplnit označená políčka:

 • jméno, e-mail a telefonické spojení
 • fakturační adresa
 • název firmy, IČ, DIČ (podle toho, zda je kupující spotřebitel či není)
 • případné doplňující údaje (doručovací adresa odlišná od fakturační a pod.)

V případě on-line objednávky si kupující může vybrat, zda si přeje poskytnout údaje pouze za účelem konkrétní objednávky (údaje po zaplacení kupní ceny budou odstraněny z databáze), nebo zda souhlasí s uchováváním osobních údajů za účelem marketingu (každý takový souhlas může být kdykoliv kupujícím odvolán). Více informací o uchovávání osobních údajů je uvedeno v odstavci 5. Ochrana osobních údajů.

Po odeslání objednávky a jejím následném zpracování bude kupujícímu e-mailem odesláno potvrzení o jejím přijetí. V případě, že v tomto potvrzení nalezne kupující nějaké nesrovnalosti nebo bude chtít učinit úpravu objednávky, neprodleně kontaktuje prodávajícího.

4. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré podané objednávky některým z výše uvedených způsobů jsou závazné. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Vlastnické právo na objednané zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím. Zboží je až do zaplacení majetkem prodávajícího.

5. Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky a nařízením evropského parlamentu, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679  nahrazující zákon ČR č. 101/2000 Sb.

Veškeré osobní údaje od zákazníků jsou získány na základě uzavření kupní smlouvy, anebo na základě jasného a dobrovolného souhlasu. Osobní údaje jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu obchodu, není-li v souhlasu zákazníka uvedeno jinak.

Údaje jsou řádně chráněny proti zneužití a nebudou poskytnuty jiným osobám, společnostem a orgánům, pokud pro takovou skutečnost nevznikne přímý právní nárok. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, které jsou nutné pro doručení zboží. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. 

Kupující bez finančních závazků vůči společnosti Tonedis s.r.o. má právo na vymazání všech svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou na adresu Tonedis s.r.o., Republikánská 1179/47, 312 00 Plzeň, nebo emailem info@profi-naplne.cz.

Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze i zálohy vymazat.

Více informací o ochraně osobních údajů naleznete v samostatném dokumentu nazvaném Ochrana osobních údajů“.

6. Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na uvedenou adresu kupujícího. Při převzetí zásilky od přepravce, obdrží kupující se zbožím i daňový doklad a záruční list. Záruční list výrobce (pokud jej zboží obsahuje) je řádně vyplněn prodávajícím.

Prodávající má povinnost vymazat registrovaného kupujícího z databáze v případě, že o to písemně požádá. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu, nebo má prodávající důvodné podezření, že kupující svůj závazek nehodlá dodržet.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

 • zboží se již nevyrábí nebo nedodává
 • změnila se výrazným způsobem prodejní cena

V případě, že tato situace nastane, prodávající se zavazuje, že neprodleně (e-mailem nebo telefonicky) kontaktuje kupujícího a domluví se na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, apod.).

Zboží je odesíláno Českou poštou nebo kurýrní službou PPL, většinou v den objednávky, u platby převodem druhý den po připsání platby na náš účet.

Žádné balné neúčtujeme. U objednávek nad 2.500 Kč je doprava zdarma - není-li uvedeno jinak. V případě objednávky do 2.500 Kč je poštovné 99 Kč včetně DPH. Zboží je možno vyzvednout osobně v kamenné prodejně.

7. Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží zasláno a platný telefonický kontakt. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je kupující srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením. Zvýší-li se cena zboží oproti původní prodejní ceně, má kupující právo od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv úhrad.

8. Odstoupení od kupní smlouvy

Nárok pro odstoupení od kupní smlouvy je právo spotřebitele dle § 1829 a násl. Občanského zákoníku. V případě nákupu v rámci podnikatelské činnosti (uvedení IČ na nákupní doklad) nárok na odstoupení od kupní smlouvy nevzniká. V tomto případě se prodej Občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.) řídí, nicméně vylučují se ustanovení o spotřebitelských smlouvách (distančních smlouvách).

Kupující bere na vědomí, že dle § 1837 a násl. Občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 a násl. občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, bez udání důvodu. Odstoupení musí být dodavateli odesláno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat mimo jiné na adresu provozovny: Tonedis s.r.o., Republikánská 1179/47, 312 00 Plzeň. nebo na adresu elektronické pošty info@profi-naplne.cz.

V případě odstoupení od smlouvy vrátí dodavatel kupní cenu kupujícímu nejpozději do čtrnácti (14) dnů od fyzického vrácení zboží. Nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení kupní smlouvy a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Dodavatel je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vrácení zboží kupujícímu. Dodavatel není povinen vrátit kupní cenu kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží odeslal. Náklady spojené s vrácením zboží nese plně kupující. Náklady spojené s dodáním zboží vrátí dodavatel společně s kupní cenou. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který dodavatel nabízí, vrátí dodavatel částku odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání zboží, který dodavatel nabízí.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené dodavateli bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká dodavateli vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je dodavatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Za znehodnocení zboží nemůže být považováno běžné poškození původního obalu, které vzniklo vybalováním zboží.

Pro oznámení o odstoupení od smlouvy lze využít tento formulář:

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*) /o poskytnutí těchto služeb (*).........................................................................................

Datum objednání (*) /datum obdržení (*)........................................................

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů...................................................

Adresa spotřebitele/spotřebitelů.................................................................

Podpis spotřebitele/spotřebitelů.................................................................
(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

Datum......................................................................................................

9. Platební podmínky

V současné době můžete platit v internetovém obchodě těmito způsoby:

 • dobírkou - při převzetí dobírky, kdy si zboží necháte dovézt přepravní službou.
 • bankovním převodem - platba převodem na náš bankovní účet. Po připsání peněz na našem účtu probíhá odeslání zboží. 

10. Reklamační řád

Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, jenž bylo zakoupeno v internetovém obchodě www.profi-naplne.cz a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se práva kupujícího neupravené reklamačním řádem občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se práva kupujícího neupravené reklamačním řádem občanským zákoníkem, č. 89/2012 Sb., vše ve znění novel.

Ke každému zboží je přikládána faktura (doklad o koupi), návod na použití a údržbu a záruční list.

Kupující bez zbytečného odkladu informuje prodávajícího, pokud zjistí jakýkoliv rozdíl mezi prodejním dokladem a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství) nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný prodejní doklad a záruční list se sériovými čísly.

11. Záruční podmínky

Není-li v záručním listě uvedeno jinak, je záruka na dodané zboží vždy 24 měsíců. Záruční doba na dodané zboží se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.

Při uplatnění záruky má kupující: 

 • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.
 • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.
 • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.
 • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

V případě výměny výrobku v záruční době je záruka obnovena v plné výši. Zákazník dostane nový záruční list, kde bude uvedeno nové sériové číslo. Další případná reklamace se bude uplatňovat na základě tohoto nového záručního listu.

 Reklamaci nelze uplatnit v následujících případech:

 • došlo-li k mechanickému poškození, k neodborné instalaci, zacházení, obsluze či údržbě
 • používáním zboží v podmínkách, které svými parametry neodpovídají parametrům zboží uvedeným v dokumentaci
 • zboží bylo poškozeno živly či havárií
 • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci
 • zboží poškozené zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN
 • zboží umístěné v zařízení, jehož parametry neodpovídají parametrům zboží

V záruční době přesahující délku záruční doby stanovenou Občanským zákoníkem (zákonná záruční doba), nelze žádat výměnu výrobku nebo uplatnit odstoupení od kupní smlouvy.

12. Reklamační podmínky

Reklamaci zboží je nutné uplatnit bezprostředně po zjištění závady, další používání zboží snižuje jeho funkčnost a bezpečnost!

V případě poruchy nebo výskytu výrobní vady zboží v záruční době, je místem uplatnění reklamace provozovna internetového obchodu www.profi-naplne.cz. Zákazník uplatní reklamaci zasláním zboží na adresu: Tonedis s.r.o., Republikánská 1179/47, 312 00 Plzeň.

Při zasílání reklamovaného zboží si zákazník zajišťuje a hradí dopravu sám. Reklamované zboží zaslané na dobírku nebude prodejcem přijato.

K reklamovanému zboží přiložte:

 • kopii prodejního dokladu
 • záruční list, byl-li se zbožím dodán

Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení zboží zasláno zákazníkovi na náklady prodejce. Je-li reklamace neoprávněná nebo není uznána, bude zboží zasláno prodejcem zpět na náklady zákazníka, pokud se spolu nedohodnou jinak. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30-ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne jinak.

Prodávající vždy zajistí vyhotovení písemného Reklamačního protokolu. Tento protokol bude obsahovat informace o tom, kdy zákazník uplatnil reklamaci a co je jejím obsahem. Dále bude protokol obsahovat informace o zjištěných závadách a formě jejich odstranění. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající zákazníkovi vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

Vznikne-li mezi dodavatelem a kupujícím spor z uzavřené kupní smlouvy, budou tento spor řešit místně a věcně příslušné soudy v České republice. Spotřebitel se může se svou stížností obrátit na Českou obchodní inspekci.

13. EET - platby online kartou na eshopu a platby na prodejně

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

14. Závěrečná ustanovení

Případné spory mezi Tonedis s.r.o. a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak Tonedis s.r.o. doporučuje Kupujícímu nejdříve využít kontakt na Tonedis s.r.o. pro vyřešení nastalé situace.

Tyto obchodní podmínky a reklamační řád nabývají platnosti a účinnosti dne 21. 5. 2018.

Tisknout stránku Vytisknout stránku      

Náplně do tiskáren

  • Prodáváme kompatibilní náplně do tiskáren nejvyšší kvality. Důkazem kvality našich náplní je spokojenost tisíců věrných zákazníků.
  • Všechny barvy do tiskárny jsou skladem, tudíž doba doručení je následující pracovní den.
  • Při nákupu nad 2500 Kč je doprava zcela zdarma.
 
 • Našim cílem je spokojený zákazník.
Zásilky odesíláme pomocí služeb České pošty, kde je doba dodání do 24 hodin.
Doprava zbožíObjednávka do 2500Kč s DPHObjednávka nad 2500Kč s DPHObjednávka nad 5000Kč s DPH
Balík Do ruky - Česká pošta99KčZDARMAZDARMA
Platba je možná dobírkou (platba při převzetí zboží) nebo bankovním převodem (platba předem na náš účet).
Platba zbožíObjednávka do 2500Kč s DPHObjednávka nad 2500Kč s DPH
Platba převodemZDARMAZDARMA
Dobírka30KčZDARMA
V České republice jsou nejrozšířenější laserové a inkoustové tiskárny. V inkoustových tiskárnách se používají tzv. inkoustové cartridge.V laserových tiskárnách se používají tzv. tonerové cartridge. Oba dva typy mají své výhody i nevýhody.
 
Výhody inkoustových cartridge jsou nízké pořizovací náklady a možnost tisku fotografií v laboratorní kvalitě. Nevýhodou tohoto druhu tisku je možnost zaschnutí náplně při delší nečinnosti tiskárny (řádově několik týdnů). Hlavní výhodou tonerové cartridge je cena a rychlost tisku.
 
Výběr barvy do tiskárny
 
Prvním krokem při výběru náplně je zjištění jejího typu. Pokud typ náplně nevíte, můžete využít náš vyhledávač, kterým jednoduše zjistíte typ náplně dle zadaného typu vaší tiskárny. Vyhledávač naleznete na hlavní straně našeho e-shopu - barvy do tiskárny.
 
Originální nebo kompatibilní náplň?

Při výběru náplně můžeme volit mezi originální nebo kompatibilní náplní. Originální náplň je vyrobena přímo výrobcem tiskárny. Kompatibilní náplň není vyráběna přímo výrobcem, tudíž její pořizovací cena je o mnoho nižší. Kompatibilní náplně jsou vyráběny buď jako náplně zcela nové, nebo jde o vypsané originální náplně, které jsou profesionálně renovovány a následně doplněny inkoustem.
© 2021  |  tonedis.cz  | Republikánská 1179/47, 312 00 Plzeň  |  +420 605 067 158  |  info@tonedis.cz